Gebruikersvoorwaarden

Welkom op Herress


Waar de vrijheid van meningsuiting nog bestaat.


Inleiding


Bedankt voor uw gebruik van het Herress-platform en de producten, services en functies die we voor u beschikbaar stellen als onderdeel van het platform (gezamenlijk de Service)
Onze Service
Met de Service kunt u videos en andere content ontdekken, bekijken en delen; het biedt ook een forum waar mensen over de hele wereld contact met elkaar kunnen leggen, zich informeren en anderen inspireren. De Service is een distributieplatform voor creators van originele content en voor adverteerders, hoe groot of klein ook..

Aanbieder van de Service De entiteit die de Service aanbiedt is QURACOM B.V., een onderneming naar Nederlands recht (registratienummer), gevestigd te Sliedrecht, Nederland (hierna aangeduid als Herress, we, wij, ons of onze).
Toepasselijke voorwaarden

Deze voorwaarden, de Communityrichtlijnen van Herress en de regels voor Beleid, veiligheid en auteursrecht (gezamenlijk de Overeenkomst) zijn van toepassing op uw gebruik van de Service. Uw Overeenkomst met ons omvat ook het Advertentiebeleid op Herress als u de Service van advertenties of sponsoring voorziet of als u betaalde promoties verwerkt in uw Content. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door en zorg dat u de inhoud ervan begrijpt. Als u de Overeenkomst niet begrijpt of niet akkoord gaat met een bepaald onderdeel ervan, mag u de Service niet gebruiken. Wie mag de Service gebruiken? Minimum leeftijd

U mag de Service gebruiken als u (a) ten minste 16 jaar bent, Kinderen van alle leeftijden mogen Herress Kids gebruiken (indien beschikbaar) als dit door een ouder of voogd wordt mogelijk gemaakt. Toestemming van ouder of voogd Als u jonger dan 18 jaar bent, moet u toestemming van een ouder of voogd hebben om de Service te mogen gebruiken. Lees deze Overeenkomst samen met de ouder of voogd door. Als u ouder of voogd bent van een gebruiker die jonger dan 18 jaar is en u uw kind toestemming geeft voor het gebruik van de Service, bent u gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en verantwoordelijk voor de activiteiten van uw kind binnen de Service.

Bedrijven
Als u de Service namens een bedrijf of organisatie gebruikt, bevestigt u dat u gemachtigd bent om namens die entiteit te handelen en dat deze entiteit de Overeenkomst accepteert. Uw gebruik van de Service Content op de Service De content op de Service omvat videos, audio (bijvoorbeeld muziek of ander geluid), beelden, fotos, tekst (zoals commentaren en scripts), branding (waaronder handelsnamen, handelsmerken, servicemerken of logos), interactieve functies, software, statistische gegevens en overige materialen (gezamenlijk Content). Content kan door onze gebruikers aan de Service worden geleverd en worden gedistribueerd en Herress is een verlener van hosting services voor dergelijke Content. De persoon of entiteit die de Content aan de Service levert, is verantwoordelijk voor deze Content. Als u Content tegenkomt die volgens u niet aan deze voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld omdat de Content in strijd is met de Communityrichtlijnen of de wet, kunt u dit aan ons melden. Accounts en Herress-kanalen U kunt delen van de Service, zoals browsen en zoeken naar Content, gebruiken alleen met een een Herress account. Met een Herres-account kunt u videos liken, u abonneren op kanalen, uw eigen Herres-kanaal maken en meer.

Bescherm uw Herress-account door uw wachtwoord vertrouwelijk te houden. Gebruik het wachtwoord van uw Herress-account niet in apps van derden..

Uw informatie In ons Privacybeleid wordt toegelicht hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en hoe we uw privacy beschermen als u de Service gebruikt. De Privacyverklaring voor Herress Kids biedt aanvullende informatie over onze privacyprocedures die specifiek voor Herress Kids gelden. We verwerken alle audio- of audiovisuele content die u naar de Service uploadt in overeenstemming met de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Herress, behalve wanneer u dergelijke content uploadt voor persoonlijke doeleinden of activiteiten binnen uw gezin. Rechten en beperkingen U heeft toegang tot de Service en mag deze gebruiken zoals deze aan u beschikbaar wordt gesteld, mits u zich aan deze Overeenkomst en de wet houdt. U mag Content weergeven voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Ook mag u Herress videos weergeven via de insluitbare Herress-speler.

Op het gebruik van de Service zijn bepaalde beperkingen van toepassing. Het volgende is niet toegestaan:
1. Onderdelen van de Service of Content openen, reproduceren, downloaden, distribueren, doorgeven, uitzenden, weergeven, verkopen, overdragen of licentiëren, wijzigen, aanpassen of anderszins gebruiken, behalve voor zover (a) u hiervoor specifieke toestemming van de Service heeft verkregen, (b) u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verkregen van Herress en, indien van toepassing, de respectieve rechthebbenden of (c) zoals toegestaan door toepasselijk recht.
2. De Service omzeilen, uitschakelen, voor frauduleuze praktijken gebruiken of anderszins verstoren (of proberen een van deze zaken uit te voeren). Dit geldt ook voor (beveiligings)functies die (a) het kopiëren of ander gebruik van Content voorkomen of verhinderen of (b) het gebruik van de Service of Content beperken.
3. De Service openen met behulp van geautomatiseerde middelen (zoals robots, botnets of scrapers), (b) behalve wanneer u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van Herress heeft verkregen of (c) zoals toegestaan door toepasselijk recht.
4. Informatie verzamelen of gebruiken waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden (bijvoorbeeld het verzamelen van gebruikersnamen), tenzij hiervoor door die persoon toestemming is gegeven of dit is toegestaan op grond van sectie 3 hierboven.
5. De Service gebruiken om ongevraagde promotionele of commerciële content of andere bulkberichten (spam) te distribueren.
6. Het veroorzaken van of aanzetten tot onjuiste metingen van echte betrokkenheid van gebruikers bij de Service, waaronder het betalen van personen of het aanbieden van incentives om het aantal weergaven, likes of dislikes van een video te verhogen, het aantal abonnees van een kanaal te verhogen of anderszins de statistische gegevens te manipuleren.
7. Processen voor meldingen, markeringen, klachten, geschillen of bezwaren misbruiken, bijvoorbeeld met ongegronde, hinderlijke of onnodige inzendingen.
8. Wedstrijden organiseren op of via de Service die niet voldoen aan het beleid en de richtlijnen voor wedstrijden op Herress.
9. De Service gebruiken om Content te bekijken of te beluisteren voor niet-persoonlijk, commercieel gebruik (u mag bijvoorbeeld niet in het openbaar via de Service videos vertonen of muziek streamen).
10. De Service gebruiken om (a) advertenties, sponsoring of promoties te verkopen die rond of binnen de Service of Content worden geplaatst anders dan toegestaan volgens het beleid voor advertenties op Herress (zoals toegestane vormen van productplaatsing), of (b) advertenties, sponsoring of promoties te verkopen op een pagina van een website of app die uitsluitend Content van de Service bevat of waar Content van de Service de voornaamste basis voor dit soort verkopen is (bijvoorbeeld het verkopen van advertenties op een webpagina waar Herress-videos de enige waardevolle content zijn).

Voorbehoud Rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst aan u zijn verleend, blijven voorbehouden aan Herress of de respectieve rechthebbenden. Dit betekent bijvoorbeeld dat u aan het gebruik van de Service geen intellectuele-eigendomsrechten kunt ontlenen op door u geopende Content (inclusief de branding die in de Service wordt gebruikt of weergegeven). Wijzigingen in de Service Herress wijzigt en verbetert de Service voortdurend. Soms kan het ook noodzakelijk zijn dat we ook de Service of onderdelen ervan wijzigen of stopzetten om de prestaties of beveiliging te verbeteren, om de functionaliteit en functies te veranderen, om wijzigingen aan te brengen om aan wettelijke vereisten te voldoen, of om illegale activiteiten of misbruik van onze systemen te voorkomen. We houden altijd rekening met en wegen de gevolgen af die zulke wijzigingen hebben op uw gebruik van de Service. Wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is, stellen we u vooraf in kennis van belangrijke wijzigingen in de Service die nadelige gevolgen hebben voor het gebruik van de Service. Het kan echter gebeuren dat we zulke wijzigingen zonder kennisgeving moeten doorvoeren, zoals wanneer we actie moeten ondernemen om de veiligheid en functionaliteit van onze Service te verbeteren, misbruik te voorkomen of aan onze wettelijke vereisten te voldoen. Uw Content en gedrag Content uploaden Als u een Herres kanaal heeft, kunt u mogelijk Content naar de Service uploaden. U mag uw Content gebruiken ter promotie van uw zakelijke of artistieke onderneming. Als u ervoor kiest Content te uploaden, mag u geen Content bij de Service indienen die niet voldoet aan de vereisten van deze Overeenkomst of de wet. De door u ingediende Content mag bijvoorbeeld geen intellectuele eigendommen van derden (zoals auteursrechtelijk beschermd materiaal) bevatten, tenzij u toestemming van die derden heeft verkregen of anderszins gerechtigd bent deze Content op deze wijze te gebruiken. U bent wettelijk verantwoordelijk voor de Content die u bij de Service indient. We kunnen geautomatiseerde systemen gebruiken om uw Content te analyseren om schendingen en misbruik op te sporen. Hierbij gaat het onder andere om spam, malware en illegale content. Rechten die u verleent U behoudt al uw eigendomsrechten op uw Content. Kort gezegd: wat van u is, blijft van u. Zoals hieronder beschreven, moet u echter ook bepaalde rechten verlenen aan Herress en aan andere gebruikers van de Service. Licentie aan Herress Wanneer u Content aan de Service levert, verleent u Herress een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare licentie om die Content te gebruiken (met inbegrip van het recht om die Content te reproduceren, te distribueren, aan te passen, weer te geven en op te voeren) met als doel om de Service uit te voeren, te promoten en te verbeteren. Licentie aan andere gebruikers U verleent ook iedere andere gebruiker van de Service een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw Content te openen via de Service en om die Content te gebruiken (met inbegrip van het recht om die Content te reproduceren, te distribueren, aan te passen, weer te geven en op te voeren), maar alleen voor zover dit door een functie van de Service mogelijk wordt gemaakt. Duur van de licentie De door u verleende licenties blijven van kracht totdat de Content wordt verwijderd zoals hieronder beschreven. Nadat de Content is verwijderd, worden de licenties beëindigd, tenzij anderszins vereist door de wet, voor de uitvoering van de Service of voor het gebruik van de Content zoals toegestaan voordat u de Content verwijderde. Als u Content verwijdert, is Herress bijvoorbeeld niet verplicht om (a) Content terug te roepen die door andere gebruikers binnen een beperkte offline weergavefunctie van de Service wordt gebruikt, of (b) kopieën te verwijderen die we redelijkerwijs voor juridische doeleinden moeten bewaren. Verwijderen van uw Content U kunt op elk gewenst moment uw Content van de Service verwijderen. U heeft ook de mogelijkheid om een kopie van uw Content te maken voordat u deze verwijdert. U moet uw Content verwijderen als u niet langer de rechten bezit die volgens deze voorwaarden worden vereist. Verwijdering van Content door Herress Als we redelijkerwijs van mening zijn dat Content deze Overeenkomst schendt of schade kan toebrengen aan Herress, onze gebruikers of derden, kunnen we deze Content geheel of gedeeltelijk weghalen of verwijderen. We informeren u over de reden van deze actie, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we hiermee (a) de wet zouden overtreden, de instructies van een wettelijke handhavingsinstantie zouden negeren of waarmee we anderszins wettelijke aansprakelijkheid zouden riskeren van Herress of onze Aangesloten entiteiten aansprakelijk zouden kunnen maken, (b) een onderzoek, de integriteit of het functioneren van de Service in gevaar zouden brengen, of (c) andere gebruikers, derden, Herress of onze Aangesloten entiteiten schade zouden toebrengen. In ons Helpcentrum vindt u meer informatie over het oplossen van problemen met meldingen, handhaving en de bezwaarprocedure. Bescherming van auteursrecht In het Auteursrechtcentrum van Herress bieden we informatie om auteursrechthouders te helpen hun intellectuele eigendom online te beheren. Als u van mening bent dat uw auteursrecht in de Service is geschonden, laat ons dat dan alstublieft weten door een schending bij ons te melden. We reageren op meldingen van vermeende auteursrechtschending in overeenstemming met de procedures die in het Auteursrechtcentrum van Herress worden beschreven. Hier leest u ook hoe u een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht kunt oplossen. Als de omstandigheden hierom vragen, voorziet het beleid van YouTube in de beëindiging van de toegang tot de Service voor hen die de voorwaarden herhaaldelijk schenden. Opschorting en beëindiging van accounts Beëindiging door uzelf

U kunt op elk gewenst moment stoppen met het gebruik van de Service. Beëindigingen of opschortingen door Herress om specifieke redenen Herress mag uw toegang tot uw account of de gehele of gedeeltelijke toegang van uw account tot de Service opschorten of beëindigen als (a) u deze Overeenkomst wezenlijk of herhaaldelijk schendt, (b) we hiertoe verplicht zijn om aan wettelijke vereisten of een rechterlijk bevel te voldoen, of (c) we redelijkerwijs van mening zijn dat er sprake is van gedrag dat leidt tot aansprakelijkheid of schade voor gebruikers, derden, Herress of onze eventuele Aangesloten entiteiten. Beëindigingen door Herress als gevolg van wijzigingen in de Service Herress mag uw toegang of uw account tot de Service geheel op gedeeltelijk beëindigen als Herress redelijkerwijs van mening is dat het niet langer commercieel rendabel is om de Service aan u te verlenen. Kennisgeving van beëindiging of opschorting We informeren u over de reden van de beëindiging of opschorting door Herress, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we hiermee (a) de wet zouden overtreden, de instructies van een wettelijke handhavingsinstantie zouden negeren of waarmee we anderszins wettelijke aansprakelijkheid zouden riskeren van Herress of onze Aangesloten entiteiten, (b) een onderzoek, de integriteit of het functioneren van de Service in gevaar zouden brengen, of (c) andere gebruikers, derden, Herress of onze Aangesloten entiteiten schade zouden toebrengen. Als Herress uw toegang beëindigt vanwege wijzigingen in de Service, geven we u, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voldoende tijd om uw Content uit de Service te exporteren. De gevolgen van het opschorten of beëindigen van accounts Als uw account wordt beëindigd of de toegang van uw account tot de Service wordt beperkt, kunt u bepaalde aspecten van de Service zonder account blijven gebruiken (bijvoorbeeld alleen videos bekijken) en blijft deze Overeenkomst op dergelijk gebruik van toepassing. Als u van mening bent dat uw account ten onrechte is beëindigd, kunt u bezwaar maken via dit formulier. Over de software in onze Service Downloadbare software In gevallen dat de Service downloadbare software vereist of bevat, geeft u toestemming om deze software automatisch op uw apparaat te updaten zodra een nieuwe versie of functie beschikbaar komt, afhankelijk van de instellingen van uw apparaat. Tenzij er voor deze software aanvullende voorwaarden gelden waarbij een licentie wordt verleend, verleent Herress u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken die door Herress aan u wordt verstrekt als onderdeel van de Service. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om uw gebruik van de Service zoals deze door Herress wordt verleend mogelijk te maken, op de wijze die volgens deze Overeenkomst is toegestaan. Het is niet toegestaan om onderdelen van de software te kopiëren, aan te passen, te distribueren, te verkopen, te verhuren of te reverse-engineeren, of om te proberen de broncode van de software te extraheren, tenzij deze beperkingen niet zijn toegestaan volgens de wet of tenzij u schriftelijke toestemming van Herress heeft verkregen voor deze activiteiten. Open source Bepaalde software die in onze Service wordt gebruikt, kan onder een open-sourcelicentie worden aangeboden. Een open-sourcelicentie kan bepalingen bevatten die voorrang hebben op sommige van deze voorwaarden. Als dit het geval is, stellen we de betreffende open-sourcelicentie aan u beschikbaar. Andere juridische voorwaarden Garantie We verlenen de Service met redelijke zorgvuldigheid en vakbekwaamheid. Disclaimer Volgens de wet hebben consumenten bepaalde rechten die niet contractueel kunnen worden uitgesloten of gewijzigd. Niets in deze Overeenkomst is van invloed op de rechten die u als consument heeft. Tenzij dit uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt vermeld of tenzij dit door de wet wordt vereist, doet Herress geen specifieke beloften over de Service. We doen bijvoorbeeld geen beloften over de Content die via de Service wordt geleverd, de specifieke functies van de Service of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of geschiktheid ervan voor uw behoeften, of de toegankelijkheid of beschikbaarheid van Content die u bij de Service indient. Beperking van wettelijke aansprakelijkheid Voor alle gebruikers: Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om de aansprakelijkheid van enige partij te beperken of uit te sluiten met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel, fraude, frauduleuze verklaringen of aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Herress en onze Aangesloten entiteiten niet aansprakelijk voor:

Welkom op Herress

Inleiding


Bedankt voor uw gebruik van het Herress-platform en de producten, services en functies die we voor u beschikbaar stellen als onderdeel van het platform (gezamenlijk de Service)
Onze Service
Met de Service kunt u videos en andere content ontdekken, bekijken en delen; het biedt ook een forum waar mensen over de hele wereld contact met elkaar kunnen leggen, zich informeren en anderen inspireren. De Service is een distributieplatform voor creators van originele content en voor adverteerders, hoe groot of klein ook..

Aanbieder van de Service De entiteit die de Service aanbiedt is QURACOM B.V., een onderneming naar Nederlands recht (registratienummer), gevestigd te Sliedrecht, Nederland (hierna aangeduid als Herress, we, wij, ons of onze).
Toepasselijke voorwaarden

Deze voorwaarden, de Communityrichtlijnen van Herress en de regels voor Beleid, veiligheid en auteursrecht (gezamenlijk de Overeenkomst) zijn van toepassing op uw gebruik van de Service. Uw Overeenkomst met ons omvat ook het Advertentiebeleid op Herress als u de Service van advertenties of sponsoring voorziet of als u betaalde promoties verwerkt in uw Content. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door en zorg dat u de inhoud ervan begrijpt. Als u de Overeenkomst niet begrijpt of niet akkoord gaat met een bepaald onderdeel ervan, mag u de Service niet gebruiken. Wie mag de Service gebruiken? Minimum leeftijd

U mag de Service gebruiken als u (a) ten minste 16 jaar bent, Kinderen van alle leeftijden mogen Herress Kids gebruiken (indien beschikbaar) als dit door een ouder of voogd wordt mogelijk gemaakt. Toestemming van ouder of voogd Als u jonger dan 18 jaar bent, moet u toestemming van een ouder of voogd hebben om de Service te mogen gebruiken. Lees deze Overeenkomst samen met de ouder of voogd door. Als u ouder of voogd bent van een gebruiker die jonger dan 18 jaar is en u uw kind toestemming geeft voor het gebruik van de Service, bent u gebonden aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en verantwoordelijk voor de activiteiten van uw kind binnen de Service.

Bedrijven
Als u de Service namens een bedrijf of organisatie gebruikt, bevestigt u dat u gemachtigd bent om namens die entiteit te handelen en dat deze entiteit de Overeenkomst accepteert. Uw gebruik van de Service Content op de Service De content op de Service omvat videos, audio (bijvoorbeeld muziek of ander geluid), beelden, fotos, tekst (zoals commentaren en scripts), branding (waaronder handelsnamen, handelsmerken, servicemerken of logos), interactieve functies, software, statistische gegevens en overige materialen (gezamenlijk Content). Content kan door onze gebruikers aan de Service worden geleverd en worden gedistribueerd en Herress is een verlener van hosting services voor dergelijke Content. De persoon of entiteit die de Content aan de Service levert, is verantwoordelijk voor deze Content. Als u Content tegenkomt die volgens u niet aan deze voorwaarden voldoet, bijvoorbeeld omdat de Content in strijd is met de Communityrichtlijnen of de wet, kunt u dit aan ons melden. Accounts en Herress-kanalen U kunt delen van de Service, zoals browsen en zoeken naar Content, gebruiken alleen met een een Herress account. Met een Herres-account kunt u videos liken, u abonneren op kanalen, uw eigen Herres-kanaal maken en meer.

Bescherm uw Herress-account door uw wachtwoord vertrouwelijk te houden. Gebruik het wachtwoord van uw Herress-account niet in apps van derden..

Uw informatie In ons Privacybeleid wordt toegelicht hoe we met uw persoonsgegevens omgaan en hoe we uw privacy beschermen als u de Service gebruikt. De Privacyverklaring voor Herress Kids biedt aanvullende informatie over onze privacyprocedures die specifiek voor Herress Kids gelden. We verwerken alle audio- of audiovisuele content die u naar de Service uploadt in overeenstemming met de Voorwaarden voor gegevensverwerking van Herress, behalve wanneer u dergelijke content uploadt voor persoonlijke doeleinden of activiteiten binnen uw gezin. Rechten en beperkingen U heeft toegang tot de Service en mag deze gebruiken zoals deze aan u beschikbaar wordt gesteld, mits u zich aan deze Overeenkomst en de wet houdt. U mag Content weergeven voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik. Ook mag u Herress videos weergeven via de insluitbare Herress-speler.

Op het gebruik van de Service zijn bepaalde beperkingen van toepassing. Het volgende is niet toegestaan:
1. Onderdelen van de Service of Content openen, reproduceren, downloaden, distribueren, doorgeven, uitzenden, weergeven, verkopen, overdragen of licentiëren, wijzigen, aanpassen of anderszins gebruiken, behalve voor zover (a) u hiervoor specifieke toestemming van de Service heeft verkregen, (b) u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming heeft verkregen van Herress en, indien van toepassing, de respectieve rechthebbenden of (c) zoals toegestaan door toepasselijk recht.
2. De Service omzeilen, uitschakelen, voor frauduleuze praktijken gebruiken of anderszins verstoren (of proberen een van deze zaken uit te voeren). Dit geldt ook voor (beveiligings)functies die (a) het kopiëren of ander gebruik van Content voorkomen of verhinderen of (b) het gebruik van de Service of Content beperken.
3. De Service openen met behulp van geautomatiseerde middelen (zoals robots, botnets of scrapers), (b) behalve wanneer u hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van Herress heeft verkregen of (c) zoals toegestaan door toepasselijk recht.
4. Informatie verzamelen of gebruiken waarmee een persoon geïdentificeerd kan worden (bijvoorbeeld het verzamelen van gebruikersnamen), tenzij hiervoor door die persoon toestemming is gegeven of dit is toegestaan op grond van sectie 3 hierboven.
5. De Service gebruiken om ongevraagde promotionele of commerciële content of andere bulkberichten (spam) te distribueren.
6. Het veroorzaken van of aanzetten tot onjuiste metingen van echte betrokkenheid van gebruikers bij de Service, waaronder het betalen van personen of het aanbieden van incentives om het aantal weergaven, likes of dislikes van een video te verhogen, het aantal abonnees van een kanaal te verhogen of anderszins de statistische gegevens te manipuleren.
7. Processen voor meldingen, markeringen, klachten, geschillen of bezwaren misbruiken, bijvoorbeeld met ongegronde, hinderlijke of onnodige inzendingen.
8. Wedstrijden organiseren op of via de Service die niet voldoen aan het beleid en de richtlijnen voor wedstrijden op Herress.
9. De Service gebruiken om Content te bekijken of te beluisteren voor niet-persoonlijk, commercieel gebruik (u mag bijvoorbeeld niet in het openbaar via de Service videos vertonen of muziek streamen).
10. De Service gebruiken om (a) advertenties, sponsoring of promoties te verkopen die rond of binnen de Service of Content worden geplaatst anders dan toegestaan volgens het beleid voor advertenties op Herress (zoals toegestane vormen van productplaatsing), of (b) advertenties, sponsoring of promoties te verkopen op een pagina van een website of app die uitsluitend Content van de Service bevat of waar Content van de Service de voornaamste basis voor dit soort verkopen is (bijvoorbeeld het verkopen van advertenties op een webpagina waar Herress-videos de enige waardevolle content zijn).

Voorbehoud Rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst aan u zijn verleend, blijven voorbehouden aan Herress of de respectieve rechthebbenden. Dit betekent bijvoorbeeld dat u aan het gebruik van de Service geen intellectuele-eigendomsrechten kunt ontlenen op door u geopende Content (inclusief de branding die in de Service wordt gebruikt of weergegeven). Wijzigingen in de Service Herress wijzigt en verbetert de Service voortdurend. Soms kan het ook noodzakelijk zijn dat we ook de Service of onderdelen ervan wijzigen of stopzetten om de prestaties of beveiliging te verbeteren, om de functionaliteit en functies te veranderen, om wijzigingen aan te brengen om aan wettelijke vereisten te voldoen, of om illegale activiteiten of misbruik van onze systemen te voorkomen. We houden altijd rekening met en wegen de gevolgen af die zulke wijzigingen hebben op uw gebruik van de Service. Wanneer dit redelijkerwijs mogelijk is, stellen we u vooraf in kennis van belangrijke wijzigingen in de Service die nadelige gevolgen hebben voor het gebruik van de Service. Het kan echter gebeuren dat we zulke wijzigingen zonder kennisgeving moeten doorvoeren, zoals wanneer we actie moeten ondernemen om de veiligheid en functionaliteit van onze Service te verbeteren, misbruik te voorkomen of aan onze wettelijke vereisten te voldoen. Uw Content en gedrag Content uploaden Als u een Herres kanaal heeft, kunt u mogelijk Content naar de Service uploaden. U mag uw Content gebruiken ter promotie van uw zakelijke of artistieke onderneming. Als u ervoor kiest Content te uploaden, mag u geen Content bij de Service indienen die niet voldoet aan de vereisten van deze Overeenkomst of de wet. De door u ingediende Content mag bijvoorbeeld geen intellectuele eigendommen van derden (zoals auteursrechtelijk beschermd materiaal) bevatten, tenzij u toestemming van die derden heeft verkregen of anderszins gerechtigd bent deze Content op deze wijze te gebruiken. U bent wettelijk verantwoordelijk voor de Content die u bij de Service indient. We kunnen geautomatiseerde systemen gebruiken om uw Content te analyseren om schendingen en misbruik op te sporen. Hierbij gaat het onder andere om spam, malware en illegale content. Rechten die u verleent U behoudt al uw eigendomsrechten op uw Content. Kort gezegd: wat van u is, blijft van u. Zoals hieronder beschreven, moet u echter ook bepaalde rechten verlenen aan Herress en aan andere gebruikers van de Service. Licentie aan Herress Wanneer u Content aan de Service levert, verleent u Herress een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare licentie om die Content te gebruiken (met inbegrip van het recht om die Content te reproduceren, te distribueren, aan te passen, weer te geven en op te voeren) met als doel om de Service uit te voeren, te promoten en te verbeteren. Licentie aan andere gebruikers U verleent ook iedere andere gebruiker van de Service een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om uw Content te openen via de Service en om die Content te gebruiken (met inbegrip van het recht om die Content te reproduceren, te distribueren, aan te passen, weer te geven en op te voeren), maar alleen voor zover dit door een functie van de Service mogelijk wordt gemaakt. Duur van de licentie De door u verleende licenties blijven van kracht totdat de Content wordt verwijderd zoals hieronder beschreven. Nadat de Content is verwijderd, worden de licenties beëindigd, tenzij anderszins vereist door de wet, voor de uitvoering van de Service of voor het gebruik van de Content zoals toegestaan voordat u de Content verwijderde. Als u Content verwijdert, is Herress bijvoorbeeld niet verplicht om (a) Content terug te roepen die door andere gebruikers binnen een beperkte offline weergavefunctie van de Service wordt gebruikt, of (b) kopieën te verwijderen die we redelijkerwijs voor juridische doeleinden moeten bewaren. Verwijderen van uw Content U kunt op elk gewenst moment uw Content van de Service verwijderen. U heeft ook de mogelijkheid om een kopie van uw Content te maken voordat u deze verwijdert. U moet uw Content verwijderen als u niet langer de rechten bezit die volgens deze voorwaarden worden vereist. Verwijdering van Content door Herress Als we redelijkerwijs van mening zijn dat Content deze Overeenkomst schendt of schade kan toebrengen aan Herress, onze gebruikers of derden, kunnen we deze Content geheel of gedeeltelijk weghalen of verwijderen. We informeren u over de reden van deze actie, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we hiermee (a) de wet zouden overtreden, de instructies van een wettelijke handhavingsinstantie zouden negeren of waarmee we anderszins wettelijke aansprakelijkheid zouden riskeren van Herress of onze Aangesloten entiteiten aansprakelijk zouden kunnen maken, (b) een onderzoek, de integriteit of het functioneren van de Service in gevaar zouden brengen, of (c) andere gebruikers, derden, Herress of onze Aangesloten entiteiten schade zouden toebrengen. In ons Helpcentrum vindt u meer informatie over het oplossen van problemen met meldingen, handhaving en de bezwaarprocedure. Bescherming van auteursrecht In het Auteursrechtcentrum van Herress bieden we informatie om auteursrechthouders te helpen hun intellectuele eigendom online te beheren. Als u van mening bent dat uw auteursrecht in de Service is geschonden, laat ons dat dan alstublieft weten door een schending bij ons te melden. We reageren op meldingen van vermeende auteursrechtschending in overeenstemming met de procedures die in het Auteursrechtcentrum van Herress worden beschreven. Hier leest u ook hoe u een waarschuwing vanwege een auteursrechtklacht kunt oplossen. Als de omstandigheden hierom vragen, voorziet het beleid van YouTube in de beëindiging van de toegang tot de Service voor hen die de voorwaarden herhaaldelijk schenden. Opschorting en beëindiging van accounts Beëindiging door uzelf

U kunt op elk gewenst moment stoppen met het gebruik van de Service. Beëindigingen of opschortingen door Herress om specifieke redenen Herress mag uw toegang tot uw account of de gehele of gedeeltelijke toegang van uw account tot de Service opschorten of beëindigen als (a) u deze Overeenkomst wezenlijk of herhaaldelijk schendt, (b) we hiertoe verplicht zijn om aan wettelijke vereisten of een rechterlijk bevel te voldoen, of (c) we redelijkerwijs van mening zijn dat er sprake is van gedrag dat leidt tot aansprakelijkheid of schade voor gebruikers, derden, Herress of onze eventuele Aangesloten entiteiten. Beëindigingen door Herress als gevolg van wijzigingen in de Service Herress mag uw toegang of uw account tot de Service geheel op gedeeltelijk beëindigen als Herress redelijkerwijs van mening is dat het niet langer commercieel rendabel is om de Service aan u te verlenen. Kennisgeving van beëindiging of opschorting We informeren u over de reden van de beëindiging of opschorting door Herress, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we hiermee (a) de wet zouden overtreden, de instructies van een wettelijke handhavingsinstantie zouden negeren of waarmee we anderszins wettelijke aansprakelijkheid zouden riskeren van Herress of onze Aangesloten entiteiten, (b) een onderzoek, de integriteit of het functioneren van de Service in gevaar zouden brengen, of (c) andere gebruikers, derden, Herress of onze Aangesloten entiteiten schade zouden toebrengen. Als Herress uw toegang beëindigt vanwege wijzigingen in de Service, geven we u, voor zover redelijkerwijs mogelijk, voldoende tijd om uw Content uit de Service te exporteren. De gevolgen van het opschorten of beëindigen van accounts Als uw account wordt beëindigd of de toegang van uw account tot de Service wordt beperkt, kunt u bepaalde aspecten van de Service zonder account blijven gebruiken (bijvoorbeeld alleen videos bekijken) en blijft deze Overeenkomst op dergelijk gebruik van toepassing. Als u van mening bent dat uw account ten onrechte is beëindigd, kunt u bezwaar maken via dit formulier. Over de software in onze Service Downloadbare software In gevallen dat de Service downloadbare software vereist of bevat, geeft u toestemming om deze software automatisch op uw apparaat te updaten zodra een nieuwe versie of functie beschikbaar komt, afhankelijk van de instellingen van uw apparaat. Tenzij er voor deze software aanvullende voorwaarden gelden waarbij een licentie wordt verleend, verleent Herress u een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken die door Herress aan u wordt verstrekt als onderdeel van de Service. Deze licentie is uitsluitend bedoeld om uw gebruik van de Service zoals deze door Herress wordt verleend mogelijk te maken, op de wijze die volgens deze Overeenkomst is toegestaan. Het is niet toegestaan om onderdelen van de software te kopiëren, aan te passen, te distribueren, te verkopen, te verhuren of te reverse-engineeren, of om te proberen de broncode van de software te extraheren, tenzij deze beperkingen niet zijn toegestaan volgens de wet of tenzij u schriftelijke toestemming van Herress heeft verkregen voor deze activiteiten. Open source Bepaalde software die in onze Service wordt gebruikt, kan onder een open-sourcelicentie worden aangeboden. Een open-sourcelicentie kan bepalingen bevatten die voorrang hebben op sommige van deze voorwaarden. Als dit het geval is, stellen we de betreffende open-sourcelicentie aan u beschikbaar. Andere juridische voorwaarden Garantie We verlenen de Service met redelijke zorgvuldigheid en vakbekwaamheid. Disclaimer Volgens de wet hebben consumenten bepaalde rechten die niet contractueel kunnen worden uitgesloten of gewijzigd. Niets in deze Overeenkomst is van invloed op de rechten die u als consument heeft. Tenzij dit uitdrukkelijk in deze Overeenkomst wordt vermeld of tenzij dit door de wet wordt vereist, doet Herress geen specifieke beloften over de Service. We doen bijvoorbeeld geen beloften over de Content die via de Service wordt geleverd, de specifieke functies van de Service of de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid of geschiktheid ervan voor uw behoeften, of de toegankelijkheid of beschikbaarheid van Content die u bij de Service indient. Beperking van wettelijke aansprakelijkheid Voor alle gebruikers: Niets in deze Overeenkomst is bedoeld om de aansprakelijkheid van enige partij te beperken of uit te sluiten met betrekking tot overlijden of persoonlijk letsel, fraude, frauduleuze verklaringen of aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten of beperkt.

Voor zover wettelijk toegestaan, zijn Herress en onze Aangesloten entiteiten niet aansprakelijk voor:
1. verliezen die niet door de schending door YouTube of onze Aangesloten entiteiten van deze Overeenkomst zijn veroorzaakt,
2. verliezen of schade die ten tijde van het opstellen van deze Overeenkomst tussen u en Herress niet redelijkerwijs konden worden voorzien als gevolg van een inbreuk door Herress of onze Aangesloten entiteiten op deze Overeenkomst, of
3. door een gebruiker ingediende Content of lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van een gebruiker.
Alleen voor Zakelijke gebruikers: Als u de Service gebruikt voor uw vak, bedrijf, ambacht of beroep (als Zakelijke gebruiker), zijn de volgende beperkingen van aansprakelijkheid ook van toepassing, voor zover toegestaan door toepasselijk recht:
1. Herress en onze Aangesloten entiteiten zijn niet verantwoordelijk voor verlies van winst, opbrengst of gegevens; verlies van mogelijkheden of verwachte besparingen; indirecte of gevolgschade of punitieve schadevergoedingen (in alle gevallen, of deze verliezen nu wel of niet konden worden voorzien); en
Links naar websites van derden De Service kan links bevatten naar websites van derden en online services die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door Herress. Herress heeft geen enkele controle over en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en online services. Wanneer u de Service verlaat, raden we u aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke website en online service van derden die u bezoekt. Over deze Overeenkomst Aanpassingen van deze Overeenkomst We kunnen deze Overeenkomst aanpassen, bijvoorbeeld om wijzigingen in onze Service weer te geven of in het kader van wetgeving en regelgeving of voor beveiligingsredenen. Herress informeert u over wezenlijke wijzigingen in deze Overeenkomst met inachtneming van een redelijke voorafgaandelijke kennisgevingstermijn, zodat u deze wijzigingen kunt bekijken. Wijzigingen inzake nieuwe functies van de Service of wijzigingen om juridische redenen kunnen echter onmiddellijk van kracht zijn. Wijzigingen zijn enkel van toepassing voor de toekomst. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden, moet u de door u geüploade Content verwijderen en uw gebruik van de Service beëindigen. Voortzetting van deze Overeenkomst Als uw gebruik van de Service wordt beëindigd, blijven de volgende voorwaarden uit deze Overeenkomst op u van toepassing: Andere juridische voorwaarden, Over deze Overeenkomst en de licenties die door u zijn verleend in beperkte gevallen die worden beschreven onder Duur van de licentie. Scheidbaarheid Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde van deze Overeenkomst om wat voor reden dan ook niet kan worden gehandhaafd, heeft dit geen invloed op de andere voorwaarden. Overdracht Herress kan deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een Aangesloten entiteit overdragen of, in het geval dat YouTube wordt verkocht, aan derden. Geen verklaring van afstand Als u zich niet aan deze Overeenkomst houdt en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om op een later tijdstip actie te ondernemen). Toepasselijk recht Als u in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland woont, is op deze Overeenkomst, en op uw relatie met Herress op grond van deze Overeenkomst, het recht van het land waar u verblijft van toepassing en kunnen juridische procedures voor uw lokale rechtbanken worden ingeleid.
1. verliezen die niet door de schending door YouTube of onze Aangesloten entiteiten van deze Overeenkomst zijn veroorzaakt,
2. verliezen of schade die ten tijde van het opstellen van deze Overeenkomst tussen u en Herress niet redelijkerwijs konden worden voorzien als gevolg van een inbreuk door Herress of onze Aangesloten entiteiten op deze Overeenkomst, of
3. door een gebruiker ingediende Content of lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag van een gebruiker.
Alleen voor Zakelijke gebruikers: Als u de Service gebruikt voor uw vak, bedrijf, ambacht of beroep (als Zakelijke gebruiker), zijn de volgende beperkingen van aansprakelijkheid ook van toepassing, voor zover toegestaan door toepasselijk recht: 1. Herress en onze Aangesloten entiteiten zijn niet verantwoordelijk voor verlies van winst, opbrengst of gegevens; verlies van mogelijkheden of verwachte besparingen; indirecte of gevolgschade of punitieve schadevergoedingen (in alle gevallen, of deze verliezen nu wel of niet konden worden voorzien); en Links naar websites van derden De Service kan links bevatten naar websites van derden en online services die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door Herress. Herress heeft geen enkele controle over en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites en online services. Wanneer u de Service verlaat, raden we u aan om de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke website en online service van derden die u bezoekt. Over deze Overeenkomst Aanpassingen van deze Overeenkomst We kunnen deze Overeenkomst aanpassen, bijvoorbeeld om wijzigingen in onze Service weer te geven of in het kader van wetgeving en regelgeving of voor beveiligingsredenen. Herress informeert u over wezenlijke wijzigingen in deze Overeenkomst met inachtneming van een redelijke voorafgaandelijke kennisgevingstermijn, zodat u deze wijzigingen kunt bekijken. Wijzigingen inzake nieuwe functies van de Service of wijzigingen om juridische redenen kunnen echter onmiddellijk van kracht zijn. Wijzigingen zijn enkel van toepassing voor de toekomst. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden, moet u de door u geüploade Content verwijderen en uw gebruik van de Service beëindigen. Voortzetting van deze Overeenkomst Als uw gebruik van de Service wordt beëindigd, blijven de volgende voorwaarden uit deze Overeenkomst op u van toepassing: Andere juridische voorwaarden, Over deze Overeenkomst en de licenties die door u zijn verleend in beperkte gevallen die worden beschreven onder Duur van de licentie. Scheidbaarheid Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde van deze Overeenkomst om wat voor reden dan ook niet kan worden gehandhaafd, heeft dit geen invloed op de andere voorwaarden. Overdracht Herress kan deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan een Aangesloten entiteit overdragen of, in het geval dat YouTube wordt verkocht, aan derden. Geen verklaring van afstand Als u zich niet aan deze Overeenkomst houdt en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om op een later tijdstip actie te ondernemen). Toepasselijk recht Als u in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland woont, is op deze Overeenkomst, en op uw relatie met Herress op grond van deze Overeenkomst, het recht van het land waar u verblijft van toepassing en kunnen juridische procedures voor uw lokale rechtbanken worden ingeleid.